Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci OZ

POSLANCI

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Karlová má 5 poslancov.

Poslanci sú oprávnení najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Vo voľbách pre volebné obdobie rokov 2022-2026 boli zvolení nasledovní poslanci:

  • Lucia Ďurinová
  • Simona Malatová
  • Ľuboš Pavlík
  • Gabriela Pavlíková
  • Samuel Pavlík